Er du forbundet til vores VPN?

Ring: +45 77 34 57 37

Standard handelsbetingelser for TViudlandet.com

1. Standardvilkårenes omfang

Disse standardvilkår gælder for alle abonnementer & ydelser udbudt & leveret af TViudlandet.com, med mindre der er indgået særlig aftale, hvoraf fremgår, at disse vilkår er fraveget.

Kunden vil ved indgåelse af abonnementsaftale med TViudlandet.com, få udleveret et produktblad med specifikation af det pågældende abonnement, og angivelse af eventuelle særlige vilkår gældende for det/de bestilte ydelser.

Abonnementet forudsætter at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt terminaludstyr, som f.eks. PC, modem, eventuel software og lignende. Disse krav er yderligere specificeret i produktbladet.

Såfremt det fremgår af produktblandet, kan abonnementet i enkelte tilfælde inkludere at TViudlandet.com eller dennes underleverandører, udlåner kunden en del af det nødvendige udstyr. I disse tilfælde beholder TViudlandet.com og/eller vore underleverandører enhver ejendomsret til det udlånte udstyr og evt. installationer. Det er således kundens ansvar at det udlånte udstyr og de etablerede installationer benyttes efter forskrifterne, at der ikke foretages uautoriseret ændring eller indgreb i installationernes og udstyrets soft- eller hardware, samt at installationer og udstyr ikke udlejes, udlånes, sælges, pantsættes etc.

Kunden hæfter økonomiske for evt. udlånt/udlejet udstyr og vil derfor skulle betale et erstatningsbeløb såfremt udstyret ikke returneres jf. TViudlandet.com’ forskrifter. Returneringen skal ske senest 3 uger efter ophør af aftalen.

Da udstyr udlånes/udlejes af såvel TViudlandet.com og dennes underleverandører, skal TViudlandet.com altid kontaktes før returnering.

 

2. Parterne

Aftale om abonnement indgås mellem kunden og TViudlandet.com. Kun myndige personer & juridiske enheder kan tegne abonnement hos TViudlandet.com. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til disse vilkår.

 

3. Abonnementsaftale

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give TViudlandet.com oplysning om navn, adresse, telefonnummer, mail, samt CVR nummer, såfremt at aftalen bliver indgået på vegne af en virksomhed. Kunden skal efter TViudlandet.com’ anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Ved ændringer i stamoplysninger, f.eks. adresseændring, skal kunden straks give TViudlandet.com meddelelse herom.

Med tilmelding til betalingsservice skal der oplyses registrerings nr., konto nr. og CPR/SE- nr.

TViudlandet.com’ registreringer om kundens identitet og adresse m.v. lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

Ved aftalens indgåelse gives der samtykke til, at TViudlandet.com til enhver tid kan indhente oplysninger hos et anerkendt kreditoplysningsbureau.

TViudlandet.com kan på baggrund af negative kreditoplysninger forlange, at kunden stiller sikkerhed enten i form af et kontant depositum eller en anfordringsgaranti fra et anerkendt pengeinstitut. Depositum forrentes ikke, og som kunde er du forpligtet til at afholde alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. TViudlandet.com forbeholder sig retten til på baggrund af en kreditvurdering, at indskrænke eller afvise brug af visse services.

I forbindelse med aftaleindgåelsen modtager kunden gældende abonnementsvilkår og oplysning om eventuelle oprettelses-, abonnements- og forbrugsafgifter, andre relevante serviceafgifter, samt et produktblad.

Alle abonnenter kan få support.
Support er en service, der ydes vore kunder. Kunden frigøres derfor ikke for betaling af abonnement i fald det ikke lykkes support, at løse kundes eventuelle problemer.

TViudlandet.com behandler alle kundedata – herunder hjemmesider, e-mails, forbrugsforhold mv. – fortroligt. Dog vil disse oplysninger kunne udleveres til myndigheder og/eller underleverandører i forbindelse med politiefterforskning. I så fald vil TViudlandet.com sikre at udleveringen samtidig sker med eller umiddelbart efterfulgt af en fremlæggelse af retskendelse eller samtykkeerklæring i overensstemmelse med retsplejelovens regler og den af politiet udviklede praksis om indhentelse af retskendelse til brug for telefonaflytning.

 

4. Overdragelse af abonnementsaftalen m.m.

Den mellem TViudlandet.com og kunden indgåede abonnementsaftale, kan ikke af kunden overdrages til tredjemand uden TViudlandet.com godkendelse.

 

5. Sikkerhed

Ved aftalens indgåelse, får kunden udleveret et login og et password til systemet. Disse oplysninger er personlige og må ikke videregives til andre. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger. TViudlandet.com har ikke indflydelse på disse forhold, og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

 

6. Driftssikkerhed, kapacitetshensyn m.m.

Kunden må ikke overskride de på produktbladet specificerede

forbrugsbegrænsninger.

 

TViudlandet.com forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

 

7. Fejlafhjælpning

TViudlandet.com afhjælper fejl i egne anlæg og software hurtigst muligt.

Kunden skal endvidere i nødvendigt omfang medvirke til fejlsøgning og – afhjælpning.

Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid.

Såfremt det kan sandsynliggøres at en fejlmelding ikke skyldes forhold hos TViudlandet.com eller dennes underleverandør, er kunden forpligtet til at betale for evt. forgæves fejlsøgning.

 

8. Priser

Abonnementspriser afhænger af den valgte abonnementstype.

TViudlandet.com opkræve specifikke afgifter og gebyrer for supplerende tjenester, funktioner, faciliteter og engangsydelser m.v.

Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan indhentes ved henvendelse til TViudlandet.com.

 

 9. Betaling

Opkrævninger i henhold til abonnementsaftalen sker ved udsendelse af en regning med angivelse af betalingsfrist.
Alle abonnementer opkræves af TViudlandet.com forud.
Såfremt betaling ikke sker via BetalingsService (BS) opkræver TViudlandet.com et fakturagebyr på kr. 20,00 plus moms.
Betaling sker i danske kroner med mindre andet er særskilt aftalt.
Ved forsinket betaling er TViudlandet.com berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker.
TViudlandet.com er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkere.
Hvis TViudlandet.com overdrager et mellemværende til inkasso, opkræves der med inddrivelse af beløbet forbundne gebyrer samt inkassosalær.10. Kunden er opmærksom på, at TViudlandet.com ikke har muligheder for, og ikke påtager sig at kontrollere kundens anvendelse af de ydelser, der stilles til kundens rådighed ved indgåelsen af abonnementsaftalen.
Kunden påtager sig derfor ved denne abonnementsaftale ethvert ansvar for alle informationer, der stilles til rådighed af kunden ved anvendelsen af TViudlandet.com’ net, servere og software.

Det er ydermere kundens ansvar at den gældende lovgivning overholdes både jf. dansklovgivning og den lovgivning som er gældende i det eller de lange, hvor produktet benyttes.
TViudlandet.com kan ikke gøres ansvarlig over for ydelser, aftaler m.v. som kunden har indgået med tredjemand.
TViudlandet.com har intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende, herunder for eksempel aftale mellem kunden og DR.dk  

TViudlandet.com kan ej heller stilles til ansvar overfor krav rettet mod kunden fra dennes kunder, som benytter TViudlandet.com´s systemer. Det er alene kundens ansvar at alle indtastede oplysninger er korrekte og at der forefindes f.eks. gyldige leje/handelsbetingelser, boliginformationer, at billeder m.v. er korrekt opdaterede og stemmer overens med det faktiske. 

 


11. Erstatningsansvar

Kunden har med de nedenfor anførte begrænsninger ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af TViudlandet.com eller nogen, som TViudlandet.com har ansvaret for.
TViudlandet.com er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tabte udlejninger m.v. tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende.
TViudlandet.com påtager sig heller ikke ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

TViudlandet.com kan ej hellere gøres erstatningspligtig i tilfælde af at 3 parts udbydere blokere for VPN teknologien hverken hvis ISP, staten, streamingstjenesten eller andre står bag denne blokering.12. Force majeure

TViudlandet.com er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelse eller den manglende udførelse/leverance, skyldes forhold uden for TViudlandet.com’ kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke og lockout, dette blandt TViudlandet.com’ egne medarbejdere, blandt TViudlandet.com’ underleverandører, ved overbelastning af nettet, ved fejl i andres netværk og ved systemnedbrud (force majeure).


13. Opsigelse

Abonnementet kan opsiges med et varsel på 30 dage til udgangen af en måned.
Opsigelse skal ske elektronisk til info@tviudlandet.com
Såfremt abonnementet ikke opsiges, løber abonnementet automatisk videre, indtil det opsiges i overensstemmelse med ovenstående opsigelsesregler.
Er man privatkunde, så har man 14 dages fortrydelsesret jf. dansk lovgivning, såfremt at produktet ikke er taget i brug. Dette frafalder ved bestilling af forud-konfigureret router, da dette produkt bliver opsat specifik til kundens behov.

Ønsker TViudlandet.com at opsige abonnementet, skal dette ske med 30 dages varsel.
Hvis TViudlandet.com beslutter helt eller delvist at ophøre med at udbyde bestemte abonnementstyper og/eller hertil knyttede sær- eller tillægstjenester, skal dette ligeledes ske med 30 dages varsel. TViudlandet.com’ opsigelse kan ske såvel skriftligt som elektronisk.

Ved TViudlandet.com’ opsigelse af et abonnement, opgør TViudlandet.com parternes mellemværende og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, forudsat at dette overstiger 25 kr. Forudbetalt abonnement refunderes ikke ved kundens opsigelse af abonnementer.
Eksisterende data herunder bookingdata, vil ved et abonnements opsigelse eller ophævelse, blive slettet ved abonnementets ophør, med mindre der aftales en udlevering af disse data inden abonnementets ophør.14. Kundens misligholdelse

I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, er TViudlandet.com som hovedregel berettiget til uden varsel, at lukke kundens ydelser.  
TViudlandet.com skal snarest herefter give meddelelse til kunden om lukningen og årsagen hertil. Følgende forhold anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:
A. Kunden undlader rettidigt at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til abonnementsaftalen.
B. Kunden undlader at give meddelelse om adresseændring m.v.
C. Kunden giver TViudlandet.com fejlagtige oplysninger f.eks. i forbindelse med oprettelsen eller ved adresseskift.
D. Kunden gentagne gange og groft overtræder den til enhver tid gældende Netikette (de uskrevne regler for god skik på Internettet).
G. Kunden benytter Forstbooking ApS systemer til overtrædelse af gældende dansk lovgivning – herunder krænkelse af ophavsret, svindel i forbindelse med udlejninger mv.
Lukning af abonnementet som følge af misligholdelsen medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement med TViudlandet.com, før gælden er betalt. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, herunder betaler forfalden gæld, kan kunden atter erhverve abonnementet hos TViudlandet.com. Kunden skal dog være opmærksom på, at kundens eksisterende data i TViudlandet.com systemer kan være slettet efter lukningen.
Disse data kan herefter ikke genetableres.
TViudlandet.com kan endvidere ikke herefter garantere at de services som kunden tidligere har benyttet, vil være til kundens rådighed ved nyoprettelsen. TViudlandet.com forbeholder sig ret til øjeblikkelig lukning af abonnementet såfremt det benyttes til åbenlys chikane af TViudlandet.com’ eller andre udbyderes kunder. Dette gælder også hvis den pågældende kunde bevidst eller ubevidst belaster systemet således det bliver til gene for systemets øvrige brugere.15. Ændring af vilkår og priser

TViudlandet.com kan foretage ændringer af disse abonnementsvilkår med et varsel på 30 dage. Kunden skal underrettes ved fremsendelse af en meddelelse, eventuelt via e-post eller i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller ved annoncering på www.TViudlandet.com. Kunden har i dette tilfælde mulighed for at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft, såfremt ændringerne påvirker kunden væsentligt. Mindre ændringer af abonnementsvilkårene, ændring af abonnementsvilkår for funktioner, supplerende tjenester og faciliteter samt ændringer af oprettelsesafgifter, abonnementsafgifter og forbrugsafgifter, kan meddeles kunden med 30 dages varsel ved annoncering på TViudlandet.com’ hjemmeside (http://www.Tviudlandet.com/), via brev eller via e-post. Såfremt en prisændring udelukkende skyldes en afgiftsændring vil priserne dog kunne reguleres uden forudgående varsel. I så fald vil prisstigningen udgøres af den økonomiske nettokonsekvens af afgiftsændringen. Ændring af særlige afgifter, gebyrer m.v. kan ske ved indførelse i TViudlandet.com’ prisoversigt eller ved meddelelse herom på TViudlandet´s hjemmeside.
Løbende prisændringer som ikke overstiger 2 x nettoprisindexet siden seneste prisregulering, betragtes ikke som en væsentlig ændring af vilkår og priser
Ændringer, som udelukkende er til kundens fordel, f.eks. prisnedsættelser, kan foretages uden forudgående varsel.

 


16. Klageadgang

TViudlandet.com modtager og behandler skriftlige klager over regningens og aftalens forhold, såfremt disse fremsendes pr. e-post til info@tviudlandet.com. Spørgsmål eller klager til fremsendte regninger skal gøres gældende senest to måneder efter regningens dato. Krav om evt. prisreduktion skal gøre gældende senest 1 måned efter fakturaens modtagelse. Såfremt der kan opnås enighed om at de leverede ydelser har været mangelfulde, kan der opnås hel eller delvis tilbagebetaling af abonnementsafgifter og/eller særydelser. Evt. tilbagebetaling vil ske senest en uge efter afslutningen på klagebehandlingen.
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved retten i Holstebro. TViudlandet.com er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler. Dansk ret er gældende ved tvistighedernes behandling.

 

 

Oplysning om klagemuligheder:

Jf. De nye EU regler for alle Danske Webshops, oplyses det nedenfor hvordan du klager over en vare eller en tjenesteydelse købt gennem vores webshop.

En klage over en vare eller tjenesteydelse, købt hos os kan ske til vores hovedmailadresse info@tviudlandet.com 

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (Se evt. www.forbrug.dk)

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en vare eller tjenesteydelse købt online.
Dette er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark.

Du kan indgive klagen via EU-Kommissionens online klageportal.

Se mere her: ec.europa.eu/odr Ved indgivelse af en klage via EU-Kommissionens online klageportal, skal du angive vores e-mail adresse:  info@tviudlandet.com Hvis du har spørgsmål til hvordan du klager, så kan du altid kontakte vores kundeservice her hos TViudlandet enten via mail eller pr. telefon.


16. Ikrafttrædelse

Disse vilkår træder i kraft ved TViudlandet.com udsendelse eller offentliggørelse på TViudlandet.com. Denne revision erstatter alle tidligere. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 

Følgende debitorregler gælder for tilmelding og betaling via BetalingsService (BS):

 

§1 Definitioner

BetalingsService: Et betalingssystem, der automatisk gennemfører betalinger mellem Deres konto og Deres kreditors konto. Der vil normalt være tale om hævninger på Deres konto, men der kan også ske indbetalinger på Deres konto.

Tilslutningsaftale: En skriftlig aftale mellem Dem og Deres pengeinstitut om, at De kan benytte BetalingsService

Betalingsaftale: En aftale mellem Deres kreditor og Dem om, at BetalingsService benyttes til betalinger vedrørende det/de i aftalen anførte skyldforhold. De kan indgå en betalingsaftale med Deres pengeinstitut på kreditors vegne eller direkte med kreditor.

Betalingsdag: Den dag beløbet hæves på Deres konto.

Ekspeditionsdag: Alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, og grundlovsdag.

 NETS  A/S: Administrerer BetalingsService og indgår aftale med kreditor om dennes tilslutning til BetalingsService.

 


§2 Tilslutning til BetalingsService

Kan benyttes til betaling af regninger fra de kreditorer, der er tilmeldt systemet. Hvis De ønsker at benytte BetalingsService, skal De rette henvendelse til Deres pengeinstitut. Pengeinstituttet afgør efter en individuel vurdering, om en tilslutningsaftale kan indgås. Når De indgår en tilslutningsaftale, forpligter De Dem til at overholde de til enhver tid gældende "Generelle regler for debitorer i BetalingsService". Når De har indgået en tilslutningsaftale med Deres pengeinstitut, kan De indgå betalingsaftaler. Betalingsaftalen kan knyttes til den konto eller de konti, som De har aftalt med Deres pengeinstitut. Når De indgår en betalingsaftale, giver De Deres pengeinstitut tilladelse til at overføre beløb mellem den af Dem anviste konto, og kreditors konto. Beløbet bliver overført efter anmodning fra kreditor og dækker betalinger i det/de pågældende skyldforhold til kreditor. Beløb hæves på kontoen på den dag, som i skyldforholdet til kreditor er defineret som sidste rettidige betalingsdag, medmindre andet er aftalt med eller meddelt af kreditor. Når De ønsker at ændre den konto, som en betalingsaftale er tilknyttet, skal De meddele dette til Deres pengeinstitut.

 

§3 Dækning på kontoen:

Der skal være dækning på Deres konto på den dag, som i skyldforholdet til kreditor er defineret som betalingsdagen. Er der ikke dækning på kontoen for samtlige dagens betalinger, er Deres pengeinstitut ikke forpligtet til at gennemføre nogen af dagens betalinger.

§4 Betalingsoversigten:

Hvis der skal gennemføres betalinger i den kommende måned, vil der blive afsendt en eller flere betalingsoversigter, således at den/de ved normal postgang vil være fremme hos Dem inden månedsskiftet. Af betalingsoversigten fremgår beløbet, betalingsdagen, kreditors navn og diverse oplysninger om betalingen. Betalingsoversigten kan erstatte en faktura. Det vil fremgå af Deres betalingsoversigt, at De har oprettet en ny betalingsaftale. Hvis der i samme måned, som betalingsaftalen er anført på betalingsoversigten, skal ske en betaling vedrørende dette forhold, og betalingen ikke står på betalingsoversigten, skal De betale på anden vis. Efterfølgende betalinger vil ske via BetalingsService. De kan i Deres pengeinstitut bestille kopi af betalingsoversigten for indeværende og de 2 foregående kalendermåneder. De kan få oplyst prisen for en kopi af betalingsoversigten ved henvendelse til Deres pengeinstitut.


§5 Gennemførelse af en betaling:

Overførsel af beløb mellem Deres konto og kreditors konto sker på grundlag af oplysninger fra kreditor.

§6 Kvittering:

Hvis en betaling, der fremgår af betalingsoversigten, også står på Deres kontoudskrift, betragtes kontoudskriften i forhold til kreditor som en kvittering for betalingen, idet der dog tages forbehold for, at beløbet, jf. §11, kan være tilbageført. Ønsker De særskilt kvittering for en betaling, som er gennemført i løbet af de foregående 15 måneder, kan De bestille den i Deres pengeinstitut. De kan få oplyst prisen for en kvittering ved henvendelse til Deres pengeinstitut.

§7 Deres afvisning af en betaling:

Ønsker De, at en betaling ikke skal gennemføres, eller at en betaling skal tilbageføres, kan De få betalingen afvist, såfremt Deres meddelelse herom er kommet frem til Deres pengeinstitut senest den 7. i betalingsmåneden. Hvis denne dag ikke er en ekspeditionsdag, er fristen den første ekspeditionsdag derefter. Hvis betalingen allerede er gennemført, vil beløbet blive tilbageført fra kreditors konto til Deres konto, jf. §11.Afvisningen gælder kun for den konkrete betaling. Ønsker De at standse fremtidige betalinger generelt, skal De afmelde Deres betalingsaftale, se §8.

§8 Deres afmelding af en betalingsaftale:

Ønsker De at afmelde en betalingsaftale, skal De meddele dette til Deres pengeinstitut. Afmeldingen får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted på 3. ekspeditionsdag efter, at afmeldingen er modtaget i Deres pengeinstitut.

§9 Ophør:

Såfremt kontoforholdet med pengeinstituttet ophører, anses tilslutningsaftalen for bortfaldet. En betalingsaftale kan bortfalde, såfremt betalingsaftalen ikke har været benyttet inden for en periode på 15 måneder. De vil få meddelelse herom på den førstkommende betalingsoversigt. Såfremt kreditor ophører med at være tilmeldt BetalingsService, anses Deres betalingsaftale med kreditor automatisk for bortfaldet.

§10 Opsigelse/Ophævelse af tilslutningsaftalen:

De kan til enhver tid opsige tilslutningsaftalen skriftligt over for Deres pengeinstitut. Deres pengeinstitut kan opsige tilslutningsaftalen skriftligt med 1 måneds varsel. I tilfælde af væsentlig misligholdelse, herunder at De gentagne gange ikke har haft dækning på Deres konto jf. §3, kan Deres pengeinstitut hæve aftalen uden varsel. De vil modtage en skriftlig og begrundet meddelelse fra Deres pengeinstitut herom. En opsigelse får virkning hurtigst muligt, dog senest for betalinger, der skal finde sted 3 eller flere ekspeditionsdage efter, at pengeinstituttet har modtaget Deres opsigelse, eller når pengeinstituttets opsigelse er trådt i kraft. Opsigelse/ophævelse af tilslutningsaftalen medfører bortfald af samtlige Deres betalingsaftaler.

§11 Tilbageførsel af en betaling:

Deres pengeinstitut skal tilbageføre en betaling til Deres konto, hvis: 1.1. En gennemført betaling er afvist af Dem, se §7. Beløbet vil blive tilbageført til Deres konto senest 2 ekspeditionsdage efter, at De har givet pengeinstituttet meddelelse om afvisningen.1.2. De har fremsat indsigelse mod gyldigheden af en betalingsaftale over for pengeinstituttet uden unødigt ophold, og kreditor ikke kan dokumentere, at der foreligger en gyldig betalingsaftale. Indsigelser vedrørende skyldforholdet, herunder vedrørende beløbets størrelse, skal De rette direkte til kreditor. Deres pengeinstitut kan foretage tilbageførsel hvis: 2.1. der ikke er dækning på Deres konto på betalingsdagen, og betalingen overstiger kr. 1.000,-,2.2. der er fejl ved kreditors oplysninger til brug for opkrævningen eller fejl ved behandlingen af oplysningerne,2.3. Deres pengeinstitut har hævet tilslutningsaftalen før betalingsdagen, 2.4. betalingsaftalen er faldet bort, fordi Deres kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen, se §9.De vil modtage meddelelse om tilbageførslen, enten umiddelbart efter tilbageførslen eller på førstkommende kontoudskrift. De vil få dækket Deres rentetab, hvis der foretages tilbageførsel i henhold til pkt. 1.2 eller 2.2. Hvis rentetabet er mindst kr. 25, vil De automatisk få dækket Deres rentetab. Rentetabet beregnes på grundlag af den i "lov om renter ved forsinket betaling m.v." fastsatte rente. Hvis rentetabet er under kr. 25, eller De kan dokumentere et større rentetab end det, som De automatisk har fået godtgjort, vil De få dækket rentetabet ved at rette henvendelse til Deres pengeinstitut med Deres dokumenterede rentetab.

§12 Force Majeure:

Pengeinstitutterne og PBS er ikke ansvarlige for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder, selv om pengeinstitutterne eller PBS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af pengeinstitutternes eller PBS' funktioner.

 

§13 Fejl, forsinkelse m.v.:

Hvis der er fejl eller forsinkelse ved en betaling eller en advisering, og dette skyldes de involverede pengeinstitutter eller PBS, skal disse afhjælpe fejlen eller levere på ny, hvis dette er praktisk muligt og kan ske uden økonomiske konsekvenser, som står i misforhold til den aftalte ydelse. Pengeinstituttet er ansvarlig for direkte tab, som påføres Dem, og som skyldes, at de involverede pengeinstitutter eller PBS har handlet uagtsomt. Dette gælder dog ikke i det omfang, tabet skyldes Deres egne forhold. De involverede pengeinstitutter og PBS er ikke ansvarlige for indirekte tab. Kreditor bærer risikoen i forhold til Dem, hvis der er forsinkelse, fejl eller mangler ved en betaling. Kreditor kan derfor ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for Dem i denne anledning. Såfremt den automatiske betaling ikke gennemføres på grund af, at Deres pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, kan kreditor på anden vis opkræve beløbet hos Dem, medmindre andet følger af lovgivningen. Kreditor kan i denne situation ikke gøre misligholdelsesvirkninger gældende over for Dem som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført via BetalingsService, såfremt De betaler inden for den af kreditor fastsatte nye frist.

 

§14 Priser:

De kan ved henvendelse til Deres pengeinstitut få oplyst eventuelle priser, herunder prisen for den kontoform, betalingsaftalen er tilknyttet, prisen for kopi af betalingsoversigt mv.

§15 Ændring af reglerne:

Disse regler kan ændres med 1 måneds skriftligt varsel. Væsentlige ændringer vil ske med 3 måneders skriftligt varsel. Ændringerne kan f.eks. meddeles på betalingsoversigten.